Dr Renata Grigoriew

     renata (at) grigoriew.pl

Kwalifikacje

— Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: bibliologia i informatologia. Specjalność: biblioterapia.

 

     Jej rozprawa doktorska pt.: Współczesna polska poetycka książka dla dziecka. Jej funkcje biblioterapeutyczne i artystyczne (na wybranych przykładach), napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej – Kwaśniewicz, została rekomendowana przez Komisję Doktorską do druku i wnioskowano o jej wyróżnienie. Wniosek jednogłośnie został poparty przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego;

 

— absolwentka studiów magisterskich w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej;

— posiada kwalifikacje także w zakresie: diagnozy i terapii pedagogicznej, organizacji i zarządzania w oświacie, archiwistyki;

— ukończyła kursy doskonalące w zakresie szeroko rozumianej edukacji;

— uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych zarówno jako słuchacz jak i prelegent;

— nauczyciel dyplomowany: stopień awansu zawodowego nauczycieli uzyskany w toku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, stopień nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.